Án lệ

1. Khái niệm về án lệ ?

Thuật ngữ “án lệ” có nguồn gốc Latinh được hiểu là việc có trước, xảy ra trước hay cách thức xử lí một tình huống nhất định, được xem là một mẫu mực cho việc xử lí trong những tình huống tương tự về sau. Ở nước Anh và các nước theo hệ thống thông luật (Common law), án lệ được coi là một nguồn quan trọng của pháp luật, không kém văn bản quy phạm pháp luật.

Ở Việt Nam hiện nay, mặc dù hàng năm khi tổng kết công tác xét xử, Toà án nhân dân tối cao có đưa ra các vụ án điển hình để hướng dẫn toà án cấp dưới xét xử, tuy nhiên khi lập luận cho quyết định của mình, các thẩm phán vẫn phải căn cứ vào các quy định của pháp luật, chứ không dựa vào các bản án đã xét xử. Việt Nam không có truyền thống áp dụng án lệ và không coi án lệ là một hình thức pháp luật.

2. Quy định mới nhất về áp dụng Án lệ trong hoạt động xét xử

Hiện nay, việc áp dụng án lệ trong hoạt động xét xử của Tòa án, không còn gì xa lạ. Thực tế đã có 57 bản án áp dụng án lệ về tranh chấp hợp đồng tín dụng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại; 04 bản án áp dụng án lệ về hôn nhân gia đình; 06 bản án áp dụng án lệ về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất…

Tuy nhiên, Hội đồng thẩm phán vừa ban hành Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ trong đó việc áp dụng án lệ từ 15/7/2019 có một số thay đổi lớn như sau:

2.1 Thời gian được phép áp dụng án lệ trong xét xử:

Từ Trước ngày 15/7/2019: Thời gian được phép áp dụng án lệ trong xét xử 45 ngày từ ngày công bố hoặc được ghi trong quyết định công bố án lệ của Chánh án Toà án nhân dân tối cao

Từ ngày 15/7/2019:Thời gian được phép áp dụng án lệ trong xét xử 30 ngày kể từ ngày được công bố.

2.2 Nguyên tắc áp dụng án lệ:

Từ Trước ngày 15/7/2019: Nguyên tắc áp dụng án lệ

Bảo đảm những vụ việc có tình tiết, sự kiện pháp lý giống nhau phải được giải quyết như nhau:

- Số án lệ, số bản án, quyết định của Toà án có chứa đựng án lệ, tính chất, tình tiết vụ việc tương tự được nêu trong án lệ và tính chất, tình tiết vụ việc đang được giải quyết, vấn đề pháp lý trong án lệ (nội dung khái quát của án lệ) phải được viện dẫn, phân tích trong phần “Nhận định của Tòa án”.

- Tùy từng trường hợp cụ thể có thể trích dẫn nguyên văn những nội dung hạt nhân của án lệ để làm rõ quan điểm của Tòa án trong việc xét xử, giải quyết các vụ việc tương tự.

Từ ngày 15/7/2019:Nguyên tắc áp dụng án lệ

Bảo đảm những vụ việc có tình huống pháp lý tương tự thì phải được giải quyết như nhau:

- Số, tên án lệ, tình huống pháp lý, giải pháp pháp lý trong án lệ và tình huống pháp lý của vụ việc đang được giải quyết phải được viện dẫn, phân tích trong phần “Nhận định của Tòa án”.

- Tùy từng trường hợp cụ thể có thể trích dẫn toàn bộ hoặc một phần nội dung của án lệ để làm rõ quan điểm của Tòa án trong việc xét xử, giải quyết vụ việc tương tự.

3. Các án lệ đã được Tòa án nhân dân Tối cao phê duyệt

ÁN LỆ SỐ 43/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 43/2021/AL

04/12/2021 16:53:00

Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do...

ÁN LỆ SỐ 42/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 42/2021/AL

04/12/2021 16:51:00

Về quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp...

ÁN LỆ SỐ 41/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 41/2021/AL

04/12/2021 16:50:00

Về chấm dứt hôn nhân thực tế

ÁN LỆ SỐ 40/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 40/2021/AL

04/12/2021 16:47:00

Về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế  

ÁN LỆ SỐ 39/2020/AL
ÁN LỆ SỐ 39/2020/AL

04/12/2021 16:36:00

Về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra

ÁN LỆ SỐ 38/2020/AL
ÁN LỆ SỐ 38/2020/AL

04/12/2021 16:19:00

Về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản...

ÁN LỆ SỐ 37/2020/AL
ÁN LỆ SỐ 37/2020/AL

04/12/2021 16:17:00

VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN MUA BẢO HIỂM ĐÓNG PHÍ BẢO...

ÁN LỆ SỐ 36/2020/AL
ÁN LỆ SỐ 36/2020/AL

04/12/2021 16:16:00

VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ THU HỒI, HỦY BỎ  

ÁN LỆ SỐ 35/2020/AL
ÁN LỆ SỐ 35/2020/AL

04/12/2021 16:15:00

VỀ NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐI ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI GIAO LẠI ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO NGƯỜI Ở TRONG NƯỚC SỬ DỤNG

ÁN LỆ SỐ 34/2020/AL
ÁN LỆ SỐ 34/2020/AL

04/12/2021 16:13:00

VỀ QUYỀN LẬP DI CHÚC ĐỊNH ĐOẠT GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẤT BỊ NHÀ NƯỚC THU...

1/512345>>

 

Đang xử lý...

.