Quản tài viên

10:09:00 08/09/2021

Quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

1.Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, gồm:

a, Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã;

b, Lập kê khai tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ;

c, Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản;

d, Giám sát hoạt đọng kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

đ, Được thuê cá nhân, tổ chức thực hiện công việc theo quy định của pháp luật;

e, Đề suất với thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí tài sản;

g, Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản;

h, Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định của Luật này; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo tới người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản;

i, Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.

2. Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật.

3. Báo cáo tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

4. Đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc sau:

a, Thu thập tài liệu, chứng cứ;

b, Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp;

c, Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xửa phạt hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.

5. Định hướng thù lao và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề theo quy định của pháp luật.

6. Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình theo yêu cầu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự, chịu trách nhiệm trước Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình.

 

Quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

1.Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, gồm:

a, Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã;

b, Lập kê khai tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ;

c, Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản;

d, Giám sát hoạt đọng kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

đ, Được thuê cá nhân, tổ chức thực hiện công việc theo quy định của pháp luật;

e, Đề suất với thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí tài sản;

g, Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản;

h, Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định của Luật này; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo tới người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản;

i, Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.

2. Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật.

3. Báo cáo tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

4. Đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc sau:

a, Thu thập tài liệu, chứng cứ;

b, Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp;

c, Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xửa phạt hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.

5. Định hướng thù lao và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề theo quy định của pháp luật.

6. Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình theo yêu cầu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự, chịu trách nhiệm trước Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình.

 

 

 

Đang xử lý...

.